Smaugs Launcher | Güncel Tahsis Sistemi

Yeni sistem hakkında video: 👉 LINK

  • 20 günlük havuz acil durum(Emergency Unstake) unstake ücreti %15'tir.
  • 45 günlük havuz acil durum((Emergency Unstake)) unstake ücreti %25'tir.
  • Birikmiş ödülleri toplarsanız(harvest), kilit süreniz yeniden başlar.
  • Stake bakiyenize ekleme yaparsaniz, kilit süreniz yeniden başlar.
  • Minimum stake miktarı: 20 Günlük Staking Havuzu için 4000 SMG
  • Minimum stake miktarı: 45 Günlük Stake Havuzu için 2084 SMG
  • Stake yaparak ido’ya katılabilirsiniz. Sitedeki Tahsis sekmesinde stake ettiğiniz Smg sayısını yazarak hangi havuzdan satın alabileceğinizi görebilirsiniz.

--

--

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Smaugs ($SMG)

Smaugs ($SMG)

262 Followers

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC