Smaugs — Avalanche Subnet Geçişi

Geçiş zaman çizelgesi:

  • 19 Mayıs pancakswap likiditesinin çekilmesi.
  • Merkezi borsalarda para yatırma ve çekme işlemlerinin kapatılması.
  • 20 Mayıs, stake havuzlarının kilidinin açılması ve tokenlerin cüzdanlara çekilmesi.
  • Merkezi borsalardaki tokenlerin cüzdana çekilmesi gerekmez. Tokenler, borsalarda anlık görüntüler alınarak doğrudan borsa hesabınıza gönderilecektir.

Yeni Token ekonomisi:

Not: Bu süreçte yatırımcıların yapması gereken, SMG tokenlerini alım satım ve transfer yapmadan merkezi borsalarda ve metamask ve benzeri cüzdanlarda tutmaktır.

Yeni tokenler doğrudan cüzdanlara gönderilecektir.

Bu tarihlerde yapılan alım satım işlemleri kişinin sorumluluğundadır.

ANLIK GÖRÜNTÜ(Snapshot) TARİHİ: 30 Mayıs, 16:00 ile 18.00 saatleri arasında olacaktır.

--

--

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Smaugs ($SMG)

Smaugs ($SMG)

262 Followers

Multi-chain launchpad for Gamefi, Metaverse, Defi & NFT projects NFT Marketplace — AI powered NFT Marketplace #BSC